Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 3

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Funt Boruch Simha, Ozeransky Chaim Nachman Boruch, Nezdatny Shai Itskov, Vorona Moshko, Goldbarg Peisah Refulev, Abramsky Leia, Kaner Skharya Avrum-Gershom, Royzenfeld Shai Volkov, Kantorovich Yos Yudkov, Kamen Berko Shieshov (Shneshov? Shaishov?), Rabinovich Shmarev Falicov (?), Braslavsky Yankel (Schlick?), Rabinovich Pinchas Shaimov, Litvak Zeilik…

Details
Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 2

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Pernyant Itsko Shaevich, Yatsko Chaim Itzkowitz, Mazus Nus Moshe Shaevich, Shtivel Usher Nusinovich, Barsky Duvid Ios Aronov, Gendler Slam Avrum, Rabbi Leib Hershko, Gendler Wilke Moshkov, Bokovsky Berko Nuhimovich, Zubok Nuhtm Naftulovich, Chaika Yankel, Yaskova Freud Haimova, Yaskov Chaim Leibovitch, Basin Mordko Gershov, Serebryannik Leib Nachman, Orekhovsky Hertz Nehaimov, Obshteyn Life Srul Moshkov, Dovgy Moshko Gabriel, Branibrut Beila Riva, Batsheva Elyuminosova, F(L)…

Details