• Proceedings of Pereyaslav-Khmelnitskiy city government (duma) 1870-1917 – Jewish archive fund #534