Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 3

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Funt Boruch Simha, Ozeransky Chaim Nachman Boruch, Nezdatny Shai Itskov, Vorona Moshko, Goldbarg Peisah Refulev, Abramsky Leia, Kaner Skharya Avrum-Gershom, Royzenfeld Shai Volkov, Kantorovich Yos Yudkov, Kamen Berko Shieshov (Shneshov? Shaishov?), Rabinovich Shmarev Falicov (?), Braslavsky Yankel (Schlick?), Rabinovich Pinchas Shaimov, Litvak Zeilik…

Details
Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 2

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Pernyant Itsko Shaevich, Yatsko Chaim Itzkowitz, Mazus Nus Moshe Shaevich, Shtivel Usher Nusinovich, Barsky Duvid Ios Aronov, Gendler Slam Avrum, Rabbi Leib Hershko, Gendler Wilke Moshkov, Bokovsky Berko Nuhimovich, Zubok Nuhtm Naftulovich, Chaika Yankel, Yaskova Freud Haimova, Yaskov Chaim Leibovitch, Basin Mordko Gershov, Serebryannik Leib Nachman, Orekhovsky Hertz Nehaimov, Obshteyn Life Srul Moshkov, Dovgy Moshko Gabriel, Branibrut Beila Riva, Batsheva Elyuminosova, F(L)…

Details
Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 1

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Mostovoy Avrum-Duvid, Askis, Royzenkargova, Mostovoy Mikhel,  Boydoym Moshko Avrum, Mostovoy  Shlema, Litvak Ios, Feygel, Brashbrut, Binominsky, Talyansky, Volkov, Polevoy, Yankelevich, Farber, Verbuk, Rozumny, Shvarushteyn, Pasovoy, Velsher, Podolsky, Strashniy, Feldman, Feldman, Shifrin, Feldman, Bortnik, Verbun, Leykshhman (?), Baltaksi (?), Goyhbar, Bortnik, Kozodoy, Furman, Glukhov, Keshel, Shebenevsky, Erich, Brodsky, Bogoslavsky, Yarmarkovy, Tevelevich (?), Butylkov, Blinderova Khan Gershovna, Velednitsky Leyba Ihishov, Katseshkov Yudko Haimov, Blinder Moshko Mendelev, Tsvetovat Itsko Meir Wolkov, Cher Avrum Leib, Grinbar Wolke Duvid, Braslavsky Shai, Frenkel Chaim Leib Yos, Mezheritskiy Shaya, Nezhnyi Haim Benyuminov, Mezheritskiy Yankel Gershko, Gershtarg…

Details
Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters, Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 –  Letter C – www.jewua.info

Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters (most of them are Jews), Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 – Letter “E”

Elkis Yankel Gershkovich, jew, m. Monastyrishche; Erlihman Monashko Meerovich, jew, m. Konela; Eyman Aron Elevich, jew, m. Zhornishche [learn_more caption=”Are your looking for your own family members?” state=”open”] Note: if you want to find your own family members which are originally from former Russian Empire (Ukraine, Russia and Belarussia), please, feel free to contact us and provide all…

Details
Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters, Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 –  Letter C – www.jewua.info

Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters (most of them are Jews), Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 – Letter “D”

Dashevsky Moshko Aronovich, m. Terlitsa; Dehtyar Leyzor Gershkovich, jew, m. Pliskov; Dehtyar Moshko Avrumovich, jew, g. Lipovets; Dehtyar Moshko Avrumovich, jew, g. Lipovets; Derzhavets Avrum Shulimovich, jew, g. Lipovets; Ditkovsky Martian Adamovich, polyak, m. Zozov; Dizyk Srul Moshkovich, jew, m. Yustingrad; Dobrovolsky Dionisiy, russky, g. Lipovets; Dobrovolsky Ivan Grigoryevich, russky, g. Lipovets; Dobrovolsky Tit Grigoryevich,…

Details
Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters, Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 –  Letter C – www.jewua.info

Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters (most of them are Jews), Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 – Letter “C”

Chalaidovsky Avrum-Shmul, jew, m. Dashev; Chalaidovsky Chaim-Shmul, jew, m. Monastyrishche; Chalaydovsky Menash Leybovich, jew, m. Terlitsa; Chapchik Nuhim, jew, m. Dashev; Chapchik Shneer, jew, m. Dashev; Chariton Kiva, jew, m. Dashev; Chariton Leyba, jew, m. Dashev; Chariton Shulim, jew, m. Dashev; Chaskin Gershun Yankelevich, jew, m. Pliskov; Chaskin Ios Yankelevich, jew, m. Pliskov; Chaskin Leyvi-Itsek…

Details
Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters, Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 –  Letter C – www.jewua.info

Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters (most of them are Jews), Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 – Letter “B”

Babinsky Mordko, jew, m. Pliskov; Babinsky Shmul Gershkovich, jew, m. Zozov; Bachkurinsky Iodel, jew, m. Dashev; Bahin Vasiliy Deonisievich, russky, s. Shabelnya; Balats Benyumin-Yankel, jew, g. Lipovets; Balats Suher El Chaimovich, jew, g. Lipovets; Balitsky Grigoriy, polyak, g. Lipovets; Balitsky Ivan, polyak, g. Lipovets; Barhash Alter Ioynovich, jew, g. Lipovets; Barhash Pinhas, jew, m. Ilintsy;…

Details
Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters, Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 –  Letter C – www.jewua.info

Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters (most of them are Jews), Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 – Letter “A”

Abramson Meer Iosevich, jew, m. Terlitsa; Akselrud Pinhas, jew, m. Dashev; Albiter Ben Gershkyuvich, jew, m. Monastyrishche; Andrievsky Vasiliy Ivanovich, russky, g. Lipovets; Aplichuk Gershko Liberovich, jew, g. Lipovets; Ashkenazi Kiva Mordkovich, jew, g. Lipovets; Ashkenuzi Moyshe Pinhas-Samsonovich, jew, g. Lipovets; Ashkenuzi Samson Moyshe-Pinhasovich, jew, g. Lipovets; Ashkinazi Shimon Gershonovich, jew, g. Lipovets; Ashkinuzi Chaim…

Details